Rechercher dans ce blog

jeudi 15 mai 2014

A-dong và Ê-va


Mt người Pháp, mt người M và mt người Vit Nam tranh lun xem Adam và Eva là ngui nước nào.

Adam và Eva (source: Internet)
Ngui Pháp: "Trn trung và try lc ngay truc mt Thượng đế như thế, ch có th là dân Pháp."

Ngu
i M: "Yêu t do đến mc l ra có th sng hnh phúc, ch cn đng đng đến trái táo, vy mà h vn không chu ni s cm đoán đó thì ch có th là dân Mỹ."

Ngu
i Vit Nam lúc y mi lên tiếng: "Qun áo chng có, nhà ca chng có, thm chí đến ăn mt trái táo cũng b cm, thế mà vn bo là sng trên thiên đưng thì ch là dân Vit Nam!"

(Ngun: Internet)

Li bàn "tiếng Vit"

Chuyn dân gian cười ra nước mt. Nhưng là s tht ... trn trung xã hi ch nghĩa (xo hết ch nói)!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire