Rechercher dans ce blog

mercredi 30 décembre 2015

@ softwareEnglish
software
Français
logiciel
中文
nhuyễn thể 軟體, nhuyễn kiện 软件
tiếng Việt
phần mềm, nhu liệu, nhu kiện
tiếng Việt
(đề nghị khác)
tinh toán, lý trình
ghi chú

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire