Rechercher dans ce blog

dimanche 15 décembre 2013

kháu khỉnh


Ngm nhìn nét kháu khnh, đáng yêu ca "Báu vt Hoàng gia Anh":


 

Kháu là gì? Khỉnh là gì?

 

Ông Lê Ngc Trụ cho rằng "kháu khỉnh" là nói ríu từ chữ Tàu:
  
Ho khán 好看 là "thy đp", ríu li thành kháu. Kháu-khnh đ gi đa bé dễ-thương xinh-xắn. Cái "đẹp" như "tụ" vào ch ho. Ch ho b nh-hưởng ca khán, thành ra kháu, ri tr thành tiếng đôi kháu-khnh. 
(Tm-Nguyên T-Đin Vit-Nam, trang 20 & 21)
  
Đáng ngờ cho cách giải thích từ nguyên này lắm. Chẳng lẽ hồi xưa người Việt khi thấy em bé xinh xắn, không biết nói ra sao mà phải đợi nghe người Hán sang đô hộ nói ho khán 好看, rồi bắt chước nói ríu lại thành "kháu khỉnh" hay sao?

Cứ như thế, ông Lê đọc một nghị định XHCN ngày nay, chắc bảo tiếng mình 100 % Tàu rồi chứ không phải chỉ quá nửa Tàu như đã ghi trong sách Tầm-Nguyên của ông ấy.

May thay, còn có người chỉ ra nguồn chung Lào & Thái của "kháu khỉnh" (Xem Từ điển Nguồn gốc tiếng Việt, BS Nguyễn Hy Vọng).

 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.