Rechercher dans ce blog

dimanche 22 juillet 2012

bức dư đồ


Vịnh bức dư đồ rách

Nọ bức dư đồ (*) thử đứng coi,
Sông sông núi núi khéo bia cười!
Biết bao lúc mới công vờn vẽ,
Sao đến bây giờ rách tả tơi?
Ấy trước ông cha mua để lại,
Mà sau con cháu lấy làm chơi!
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ,
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi!


Tản Đà (1889-1939)


Chú thích

(*) Dư đồ 輿圖: Còn gọi là địa đồ hay bản đồ.

Bản Đồ Việt Nam Mới Nhất - Không Còn Trường Sa Hoàng Sa

Lời bàn “tiếng Việt”

Tản Đà (1889-1939) làm bài thơ này, cách đây khoảng 100 năm, dưới thời thực dân Pháp đang thống trị Việt Nam. Năm 1954, Việt Nam giành lại độc lập, nhưng đất nước bị chia đôi. Nhà nước Hà Nội, tiếc thay đã trở thành công cụ của ý thức hệ mác-xít, với sự hỗ trợ của Liên Xô và nhất là của Trung Quốc Cộng Sản, tiếp tục chiến tranh, và thành công đưa cả nước vào tròng xã hội chủ nghĩa từ năm 1975. Hơn thế nữa, ngay từ năm 1958, thủ tướng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (miền Bắc) đã viết công hàm dâng biển đảo Việt Nam cho Bắc Kinh. Bây giờ, năm 2012, công an vẫn đàn áp, cưỡng chế ngăn chặn nhân dân biểu tình chống ngoại xâm. Riêng tiếng Việt, bị xáo trộn chưa từng thấy trong lịch sử, đang bị tiếng Hoa đồng hóa dần dần, chưa biết để hại tới bao giờ.Cập nhật

2020/03/05

1 commentaire:

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.