Rechercher dans ce blog

mercredi 4 mars 2020

phụ lục: thầy giáo bán khẩu trang...http://papersreader.com/thay-giao-ban-khau-trang-3-000-dong-cai-lai-duoc-8-nghin-ca-lanh-dao-tinh-vao-cuoc/?fbclid=IwAR2Dg9y4CV01-GeycMLCVwyrlxzNcNb1iPr3tEBvi5eYrpN6oboo2U__u3c

2020/03/04 Ghi chú quan trọng
“Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”
Xin chép nguyên văn trọn bài báo từ link trên đây. E rằng sau này họ có xóa mất bài báo, trang blog này còn giữ lại một chứng tích lịch sử dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay.


Thầy giáo bán khẩu trang 3.000 đồng/cái, lãi được 8 nghìn, cả lãnh đạo tỉnh vào cuộc?
1 commentaire:

 1. Ok...

  This may sound a little weird, and maybe even kind of "supernatural"

  BUT what if you could just press "Play" and LISTEN to a short, "miracle tone"...

  And miraculously bring MORE MONEY to your LIFE???

  I'm talking about BIG MONEY, even MILLIONS of DOLLARS!

  Do you think it's too EASY??? Think it couldn't possibly be REAL?!?

  Well then, I'll be the one to tell you the news...

  Sometimes the greatest blessings life has to offer are the easiest to RECEIVE!

  In fact, I will provide you with PROOF by allowing you to PLAY a real-life "miracle wealth building tone" I developed...

  You just click "Play" and the money will start coming into your life. starting almost INSTANTLY.

  TAP here NOW to enjoy the marvelous "Miracle Wealth Building Tone" as my gift to you!

  RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.