Rechercher dans ce blog

jeudi 3 mai 2012

chất lượng


"Nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm hồ tiêu."


"Chất lượng" trong câu trên nói về "phẩm chất".

Xưa nay, trong tiếng Việt đã có cách nói phân biệt rõ ràng giữa "phẩm chất" và "số lượng". 

(1) photo Internet: "... có rất nhiều sinh tố, sức bổ dưỡng vô song, phẩm chất thượng hạng..."

Tại sao lại phải dùng từ "chất lượng" để thay cho "phẩm chất"?

Thực ra, dùng từ "chất lượng" như vậy chỉ là nói theo người Trung Quốc bây giờ. Theo Hán Ngữ Đại Tự Điển, "chất lượng 質量" có bốn nghĩa sau đây:
1) tư chất khí lượng;
2) trình độ tốt/xấu (của sự vật, sản phẩm hoặc công việc);
3) trình độ tốt/xấu và số lượng;
4) lượng vật chất chứa đựng trong vật thể (Vật lý học, tiếng Pháp: masse).

Câu văn thí dụ ở trên:

"Nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm hồ tiêu."
có thể viết lại như sau: 
"Nâng cao năng suất, sản lượng và phẩm chất hồ tiêu."Trong những năm gần đây, từ "chất lượng" đã bị lạm dụng một cách không cần thiết.Chú thích


(1) Bia Larue chế tạo tại Chợ Lớn , trong một nhà máy kể vào hàng vĩ đại và tối  tân  nhất thế giới, La - ve này thêm sức mạnh, có rất nhiều sinh tố, sức bổ  dưỡng vô song, phẩm chất thượng hạng, nên uống lạnh. 61 cl.

Phụ lục

http://cuahangdocodongthap.blogspot.fr/2015/10/bia-la-ve-larue.html
https://www.linkedin.com/pulse/chuyện-la-de-bia-sài-gòn-xưa-dat-nguyen
http://www.leminhquoc.vn/thong-tin-ca-nhan/le-minh-quoc/975-le-minh-tam-kheu-ngon-den-xanh.html?start=10

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.